ΣΚΟΠΟΣ

Ελληνική Φυσικοθεραπευτική Εταιρεία Αλγολογίας – ΕΦΕΑ

Σκοπός της εταιρείας είναι η μελέτη, η έρευνα, η εφαρµογή, η προαγωγή και η διάδοση των μεθόδων και τεχνικών για την αντιµετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου και των εξ’αυτού επιπτώσεών του στο μυοσκελετικό, κυρίως, σύστημα με φυσικοθεραπευτικά μέσα όπως τα διάφορα είδη ηλεκτροθεραπείας, ο βελονισμός ή ηλεκτροβελονισμός, όλες οι μορφές θερμότητας, οι τεχνικές κινητοποίησης ή θεραπευτικής άσκησης και εν γένει κάθε μέσο που αποτελεί γνωστικό αντικείμενο της φυσικοθεραπείας, όπως αναγνωρίζεται και εφαρμόζεται διεθνώς.

Ειδικότερα, οι σκοποί της εταιρείας είναι:

  • Η συνεχής μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών και η πληρέστερη κατάρτισή τους στην αντιμετώπιση του πόνου, και η ολοένα βελτίωση των γνώσεων και δυνατοτήτων τους στο αντικείμενο αυτό.
  • Η προαγωγή της έρευνας σε σχέση με τον πόνο και την αντιμετώπισή του.
  • Η συστηματική ενημέρωση του ιατρικού κόσμου και του κοινού πάνω στις εξελίξεις και τις σύγχρονες αντιλήψεις που αφορούν στα μέσα, μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης του πόνου από το φυσικοθεραπευτή.
  • Η επαφή και συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες, τους συλλογικούς φορείς του φυσικοθεραπευτικού κλάδου, και εν γένει τους επιστημονικούς φορείς συναφούς ενδιαφέροντος και τις συλλογικές οργανώσεις των φορέων αυτών, καθώς και με τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Η εμπέδωση της συνείδησης και η αναπαραγωγή της αντίληψης της αναγκαίας συμμετοχής των φυσικοθεραπευτών στην αγωγή ανακούφισης από τον πόνο και η προώθηση της θεσμοθέτησης του ρόλου αυτού.
  • Η ανάπτυξη στενής επαφής και συνεργασίας ανάμεσα στους φυσικοθεραπευτές και ειδικότερα ανάμεσα σ’αυτούς που ασχολούνται με την αντιμετώπιση του πόνου, και η καλλιέργεια του αισθήματος σεβασμού των ηθικών και δεοντολογικών κανόνων κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός τους.